Een provincie die natuurminded is

 

Vertegenwoordigers van de Provincie, waterschappen, natuurorganisaties en de ZLTO hebben maandag 19 mei hun handtekening gezet onder een vergaande vorm van samenwerking op natuurgebied. Ze willen met elkaar nog vóór 2027 het Brabantse deel van het ‘Nationale Natuurnetwerk’ hebben gerealiseerd. En stellen daar € 400 miljoen en 2000 hectare ruilgrond voor beschikbaar.

Natuur in gevaar!
Door woningbouw, de aanleg van bedrijventerreinen en wegen en de intensivering van de landbouw is de natuur in ons land versnipperd geraakt en in oppervlakte kleiner geworden. Veel soorten planten en dieren zijn daardoor in de gevarenzone gekomen. Om die reden werd jaren geleden al (1992) de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ingesteld: een te ontwikkelen samenhangend netwerk van natuurgebieden van provinciaal, nationaal en zelfs internationaal belang.

Het gulle Brabant
Nadat het Rijk in 2012 fors bezuinigde op de financiering van deze EHS – inmiddels omgedoopt tot Nationaal Natuurnetwerk – besloot Brabant als enige provincie om hem volledig af te maken en daar zélf geld voor beschikbaar te stellen: € 240 miljoen, afkomstig uit Essent-gelden.Gedeputeerde ecologie Johan van den Hout: “In Brabant hechten wij veel waarde aan de natuur. Landschappen van hoge kwaliteit maken Brabant aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren.” Ten laatste in 2027 moet het Brabantse Netwerk af zijn.

Spijkers met koppen slaan
De ‘manifestpartners’ waarmee de Provincie optrekt om dit doel te bereiken, zijn:

  • De 4 waterschappen: Dommel, Aa en Maas, Brabantse Delta en Rivierenland
  • De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)
  • Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap
  • De Brabantse Milieufederatie (BMF)
  • Het Brabants Particulier Grondbezit (BPG)
  • Het Toeristisch Ondernemers Platform (TOP) Brabant

Op de documenten die de samenwerking formaliseren, plaatsten 17 bestuurders in totaal 408 handtekeningen. Daarvan is de ‘Samenwerkingsovereenkomst Realisatie EHS’ de belangrijkste. Met het ondertekenen van beheerplannen voor 8 Natura 2000-gebieden werd tevens een flinke stap gezet in het voldoen aan de Europese natuurverplichting.

Naar een mooier en beter Brabant
Voor het aankopen, uitruilen en inrichten van gronden is het ‘Groen Ontwikkelfonds Brabant’ (GOB BV) opgericht. In de nieuwe aanpak nodigt de Provincie particulieren en ondernemers nadrukkelijk uit om in natuur te investeren, er de maatschappelijke en economische waarde van te benutten.Directeur Jan Baan van Brabants Landschap vindt het GOB een klinkend resultaat van Brabantse bestuurlijke samenwerking. “Partijen met verschillende belangen in het landelijk gebied kunnen gezamenlijke doelen realiseren die leiden tot een mooier en beter Brabant.”En dijkgraaf Carla Moonen liet namens de Brabantse waterschappen weten dat ook zij vierkant achter de nieuwe samenwerking staat. “De Brabantse waterschappen leverden de afgelopen 10 jaar al een grote inspanning met natuurontwikkeling. Synergie was daarbij het sleutelwoord. Met het GOB wordt nog een extra stap gemaakt, uniek in Nederland. Ik heb er alle vertrouwen in.”

Bron: Brabants Landschap