Nieuwsbrief – juli 2022

Eindelijk….. Weer een Nieuwsbrief? Weer regen? Een vrijwilligersavond? Laten we het op het laatste houden. Op 22 juni hadden we eindelijk de avond die we vorig voorjaar al hadden aangekondigd. En gelukkig was er dit keer geen virus om roet in het eten te gooien. Onder kundige regie van een van onze vrijwilligers, Jacintha Kannekens, werd de Moerkoal getrakteerd op een set leuke verhalen. Zo gaf onze voorzitter Maarten Post een doorkijkje op alle projecten; nam Sjors de Kort ons mee in zijn werk bij Brabants Landschap; heeft Albert Zomers ons virtueel fruitmanden laten vullen met een mooi verhaal over Voedselbos d’ Ekkers en liet Ton Smits allerlei plaatjes zien en geluiden horen van planten en dieren die voorkomen in het gebied waarin wij actief zijn. Het programma eindigde met de uitkomsten van de vrijwilligersenquête (2021) en een oproep tot ideeën en initiatieven. Dat laatste heeft ertoe geleid dat Jacintha en Els onlangs de eerste stappen hebben gezet omtrent “Excursies en Educatie” met als mogelijk uitvloeisel een excursie deze nazomer. Maar ook op andere onderwerpen zullen in keukentafelgesprekken ideeën worden opgehaald en initiatieven worden ontplooid. De werkgroep “Bomen & Struiken” is daarvan al een mooi voorbeeld.

En ondertussen zitten we buiten ook niet stil en wordt er volop gemaaid en gehooid. Zo zit de eerste maaibeurt in de Uilendriehoek er alweer op; is ook de Hondekooi door Peter van Gaal gemaaid en op pakken gezet en wordt ook in het Voedselbos driftig met de bosmaaier gezwaaid. Bij alle maaiwerk wordt dankbaar gebruik gemaakt van de inzichten van de werkgroep “Inventarisaties”. Zo heeft Ton Smits namens de werkgroep onlangs onder meer enkele adviezen gegeven over het maaien, zoals rond de valkenkast in het Voedselbos.

Zo lijkt het Voedselbos meer en meer uit te groeien tot een centrale locatie in ons beheergebied. We hebben de donaties van Bigbird en Lionsclub inmiddels besteed aan het transport van een grote eik die binnenkort wordt omgetoverd tot een enorm bijenhotel. Daarnaast zijn door Jeroen Charpentier met zijn groene metgezellen een aantal landelijke poorten gemaakt, waarvan de eerste al is geplaatst aan de ingang d’Ekkers.

‘De rog’ staat er intussen prima bij aan de zomerdijk omzoomd door een kleurrijke bloemenrand. Komende weken zullen we, wederom samen met de Stofvreters, maaien, binden en dorsen (eerste activiteit al op woensdag 20 juli). Intussen zijn de gezusters Det & Chris aan het bak-experimenteren geslagen met het roggemeel van vorig jaar: er ligt nog ruim 500 kg rogge te wachten op een goede bestemming! Parallel zijn acties in gang gezet om de roggeakker, die nu nog wordt gepacht van de provincie, door de gemeente te kunnen laten aankopen. We zullen daarna nieuwe inrichtingsplannen maken, denk aan houtwallen en hagen, zeker nu bekend is dat ook het aanliggende perceel op de markt komt.


Op de genoemde avond in de Moerkoal hebben we ook even stilgestaan bij een tweetal vrijwilligers van het eerste uur; zij doen even een stapje terug. Langs deze weg willen we Carla Brunink nogmaals bedanken voor alle lekkers waarmee ze ons al die jaren in het veld heeft verwend. De baksels, vaak uit eigen oven, en ook de wintersoepen waren niet te versmaden. En ook Harry Hendriks heeft besloten om zijn bestuurszetel beschikbaar te stellen. Zonder medeoprichter Harry was er wellicht geen SLA geweest; we hopen je nog vaak in het veld te zien, al dan niet waggelend achter een bosmaaier. Dit werpt meteen de logische vraag op wie de taken van Carla en Harry willen overnemen. Heb je ideeën of energie voor het bestuur of ben je meer praktisch en wil je anderen laten genieten van je baksels; leg even contact met een van de bestuursleden.

Wij wensen jullie allemaal een mooie zomer!

Bestuur Stichting Landschapsbeheer Aa-dal