Nieuwsbrief oktober 2022

De Herfst is begonnen …..

Inmiddels aanbeland in een heuse nazomer met mooie temperuren zijn we alweer bijna vergeten dat in september 100 mm regen is gevallen en dat de herfst toch écht is begonnen, getuige de eerste bladverkleuring en nachtvorstjes. De teller 2022 staat inmiddels op een neerslagtekort van zo’n 150 mm, daar waar we vorig jaar rond deze tijd ongeveer op 0 stonden. Kortom, deze zomer heeft er meteorologisch flink ingehakt met erg lage grondwaterstanden tot gevolg.

Met dank aan zijn voorspellende gaven was het Ragnar Brouwer die begin april het fundament legde voor wat daarna op whatsapp tot de werkgroep Bomen& Struiken werd gebombardeerd. Met dank aan zijn medegieters Bert alias Bart, Ben, Carlo en Rob werd elke twee weken gedurende de hele zomer de nieuwe aanplant op de zomerdijk bewaterd. Verreweg de meeste bomen hebben het gered, wat een wonder is op een oude dijk die vooral aan de zonkant vaak gortdroog is.

Deze zomer is ook het Voedselbos onder leiding van Oppergieter Albert Zomers opgeschaald. Daar was de gietroutine inmiddels bekend na enkele droge zomers. Gewapend met slangen en gieters waren ook daar veel vrijwilligers in touw, zoals Piet, Ad, Fred, Eve, Karin, Jacinta en vele anderen, waaronder Bart alias Bert. Intussen is het regenopvangsysteem van Fred & Leo ook klaar, waarbij het mes aan twee kanten snijdt, immers tevens een mooi afdakje om te schuilen…… bij regen.

Maar een droge zomer is niet alleen kommer en kwel. Zo heeft de rogge het goed gedaan en is volgens traditioneel agrarisch gebruik na het maaien en op schoven zetten de rogge op 3 september door de Stofvreters gedorst met heuse dorskasten van bijna 100 jaar oud. Een mooi spektakel met ook veel kijkvolk op de zomerdijk. Inmiddels zijn we in gesprek met een brouwer om te kijken naar de mogelijkheden om de honderden kilo’s rogge te verwerken tot Balkums Roggebier.

17 september zal de geschiedenisboeken ingaan als een belangrijke gebeurtenis voor onze Stichting. Op die mooie zaterdagmiddag is de eerste Nazomerexcursie georganiseerd. Met ruim 30 deelnemers, 4 inspirerende verhalen en een gezellige borrel was dat een middag die vraagt om herhaling. Mocht je daar ideeën voor hebben meld je dan vooral bij Jacinta Kannekes van de werkgroep Natuur Dichtbij.

Intussen staan we aan de vooravond van het winterseizoen. De komende weken gaan we nog wat klein maai- en hooiwerk verrichten op de Uilendriehoek en de Hondekooi. Dat doen we in nauwe afstemming met Brabants Landschap; de eerste vruchten van de wederzijdse kennismaking met Sjors de Kort 22 juni in de Moerkoal. Op de Nationale Natuurwerkdag 5 november starten we het echte winterwerk. Op die zaterdagochtend zijn er op en rond het epicentrum Voedselbos allerlei werkzaamheden te verrichten. Zo moeten er in het Voedselbos nog ruim 200 planten worden bijgezet, gaan we de nieuwe Bijen-/Ecotoren afmaken en speuren we op en rond het Voedselbos naar Amerikaanse Vogelkers. Ook gaan de wildgroei van populieren aanpakken in de Uilendriehoek. Voor ieders wat wils, dus ook de knotters kunnen uit hun dak. We hopen uiteraard op mooi weer met een lekkere kop soep ter afsluiting. Aanmelden kan via de website www.natuurwerkdag.nl.

Dus hup-hup naar de Agri van Ad voor een paar nieuwe veiligheidsschoenen (korting via penningmeester Piet); gauw op zoek naar de bekende blauw-grijze werkhandschoenen en aan de zagers het verzoek om hun motoren in gereedheid te brengen. We hopen jullie allemaal weer te mogen begroeten op de Natuurwerkdag van 5 november ….

We wensen jullie allen een mooie herfst,

Bestuur Stichting Landschapsbeheer Aa-dal